!menu!
并列中数值按照 人类/精灵/巨人来读。
毁灭之星主动/ 人类 精灵 巨人 / 所需AP : 138
合计增加属性 :
一闪主动/ 人类 精灵 巨人 / 所需AP : 96
合计增加属性 :
神圣冲击主动/ 人类 精灵 巨人 / 所需AP : 96
合计增加属性 :
异界之神主动/ 人类 精灵 巨人 / 所需AP : 48
合计增加属性 :

Mabinogi China Wiki

本站为网络游戏Mabinogi洛奇中国大陆的资料站
本站资料收录整理于迪尔纳诺攻略组奇幻世界Mabinogi Wiki*