!menu!
并列中数值按照 人类/精灵/巨人来读。
舞力全开主动/ 人类 精灵 巨人 / 所需AP : 308
合计增加属性 : 体力值 10,魔法值 10,敏捷 15,
活跃进行曲主动/ 人类 精灵 巨人 / 所需AP : 180
合计增加属性 : 魔法值 20,

Mabinogi China Wiki

本站为网络游戏Mabinogi洛奇中国大陆的资料站
本站资料收录整理于迪尔纳诺攻略组奇幻世界Mabinogi Wiki*