!menu!
并列中数值按照 人类/精灵/巨人来读。
探险精通被动/ 人类 精灵 巨人 / 所需AP : 111
合计增加属性 : 生命值 47,体力值 15,魔法值 62,幸运 16
变身精通被动/ 人类 精灵 巨人 / 所需AP : 385
合计增加属性 : 生命值 57,体力值 57,力量 24,
治愈主动/ 人类 精灵 巨人 / 所需AP : 68
合计增加属性 : 生命值 40,敏捷 20,
休息主动/ 人类 精灵 巨人 / 所需AP : 208
合计增加属性 : 生命值 50,魔法值 70,力量 1,

Mabinogi China Wiki

本站为网络游戏Mabinogi洛奇中国大陆的资料站
本站资料收录整理于迪尔纳诺攻略组奇幻世界Mabinogi Wiki*