!menu!
并列中数值按照 人类/精灵/巨人来读。
移动施法主动/ 人类 精灵 巨人 / 所需AP : 155
合计增加属性 : 体力值 14,智力 10,

Mabinogi China Wiki

本站为网络游戏Mabinogi洛奇中国大陆的资料站
本站资料收录整理于迪尔纳诺攻略组奇幻世界Mabinogi Wiki*