!menu!
并列中数值按照 人类/精灵/巨人来读。
药草知识被动/ 人类 精灵 巨人 / 所需AP : 106
合计增加属性 : 智力 21,敏捷 11,
制作精通被动/ 人类 精灵 巨人 / 所需AP : 67
合计增加属性 : 体力值 150,敏捷 17,
治愈主动/ 人类 精灵 巨人 / 所需AP : 68
合计增加属性 : 生命值 40,敏捷 20,
篝火主动/ 人类 精灵 巨人 / 所需AP : 11
合计增加属性 : 体力值 10,
休息主动/ 人类 精灵 巨人 / 所需AP : 208
合计增加属性 : 生命值 50,魔法值 70,力量 1,

Mabinogi China Wiki

本站为网络游戏Mabinogi洛奇中国大陆的资料站
本站资料收录整理于迪尔纳诺攻略组奇幻世界Mabinogi Wiki*