!menu!
第7幕:疯狂地疾走🛆纠错
可习得该技能的种族:人类 精灵 巨人 [主动技能]

合计增加属性 : 力量 : 17 敏捷 : 8

技能说明
      

获得方法
      

大师头衔
      
change info

等级表格

Mabinogi China Wiki

本站为网络游戏Mabinogi洛奇中国大陆的资料站
本站资料收录整理于迪尔纳诺攻略组奇幻世界Mabinogi Wiki*