!menu!
高级樱桃熏香🛆纠错
手艺等级:5

所需材料:

蜜蜡 x1
迷你樱桃熏香 x1

Mabinogi China Wiki

本站为网络游戏Mabinogi洛奇中国大陆的资料站
本站资料收录整理于迪尔纳诺攻略组奇幻世界Mabinogi Wiki*