!menu!
连续技精通🛆纠错
可习得该技能的种族:人类 精灵 巨人 [被动技能]

合计增加属性 : 力量 : 10 意志 : 44

技能说明
      

获得方法
      

大师头衔
      
change info

等级表格

Mabinogi China Wiki

本站为网络游戏Mabinogi洛奇中国大陆的资料站
本站资料收录整理于迪尔纳诺攻略组奇幻世界Mabinogi Wiki*